DONHI
 
 
:::

作者:大東海教育集團   點閱率:  2177

★大東海(109年、110年)→『國文(公文)』→必考重點~菁英班→「大東海」名師→王攜之 教授!

109年「國文(公文)」必考重點~菁英班!
考試:「國文(公文)」必考重點~菁英班!
109、110年~高考~普考~初等考試
         地方特考~警察特考~司法特考
         鐵路特考~關務特考~稅務特考
         原民特考~身心特考~各類特考
領袖:大東海名師「王攜之」教授!