DONHI
 
 
:::

作者:大東海教育集團   點閱率:  2517

★大東海(107年、108年)→『國文(公文)』精修→新班開課→「大東海」首席名師→「楊昕」 教授!

新課:107、108年「國文(公文)」精修
開課:106年10月7日(新班開課)
考試:107年~高普考試~初等考試
          107年~地方特考~司法特考
          107年~警察特考~鐵路特考
          107年~關務特考~各類特考
領袖:大東海名師 ~「楊昕」教授!