DONHI
 
 
:::

作者:大東海教育集團   點閱率:  2230

★大東海(110、111年)→『民法(物權編)』精修→新班開課→「大東海」權威名師→蔡裕樹 教授 !

★新課:110、111年『民法(物權編)』精修
★110年~『民法物權編概要』精修~新班開課!
★考試:110、111年~高考(地政)、普考(地政)
        110年~地方(三等)地政、地方(四等)地政
        110年~司法(三等)地政、身心(三等)地政
        110年~原民(三等)地政、原民(四等)地政
★首席:大東海法學名師~蔡裕樹 教授